1403/03/31
فرشته باعزت

فرشته باعزت

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 9351900225

مشخصات پژوهش

عنوان
ارائه شاخصهای محیطی موثر بر استرس و بررسی تاثیر فضای سبز کلاس بر کاهش آن در کودکان
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
فضای سبز، استرس، دانش آموزان، مدرسه
سال 1398
پژوهشگران حسین حقشناس(دانشجو)، علیرضا نقی نژاد(استاد مشاور)، وحید حیدر نتاج(استاد راهنما)، فرشته باعزت(استاد راهنما)

چکیده

هدف: بررسی تأثیر فضای سبز کلاس از نظر معلمان و دانش آموزان بر کاهش استرس در دانش آموزان 10تا12 سال می باشد. روش شناسی پژوهش: با توجه به هدف پژوهش حاظر، روش انجام تحقیق از نوع کاربری است. بر اساس ماهیت و روش گردآوری داده ها، یک پژوهش توصیفی-پیمایشی است. برای گرد آوری داده ها لازم با روش ایجاد فضای سبز شبه آزمایشگاهی در کلاس ها انجام گرفته است. جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق را در پیش آزمون کلیه دانش-آموزان مقطع تحصیلی چهارم و پنجم و ششم و پس آزمون با گزینش دانش آموزان پر استرس؛ همچنین به دلیل در دست داشتن فهرست جامعه آماری (175)، نمونه ای 74 نفری را به صورت هدفمند انتخاب نمودیم. لذا در تحقیق حاضر نیز برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه برای تحلیل کاهش استرس دانش آموزان استفاده شده است. اولی پرسشنامه سنجش عوامل استرس کودکان csss (ولیزاده و همکاران،1386) با طرح دو گروهی، پیش از آزمون و پس از آزمون از نوع لیکریت؛ همراه با پرسشنامه پس آزمون کاهش استرس دانش آموزان (خسروی، 1392) که توسط معلمان هر پایه تکمیل شده است. تجزیه وتحلیل داده های کمی حاصل از این تحقیق با استفاده از نرم افزار spss در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شد. در بخش آمار توصیفی مشخصه های آماری (میانگین) و در بخش آمار استنباطی آزمون تحلیل واریانس یک راهه anova برای نشان دادن معناداری بین چند میانگین استفاده شده است. یافته ها: میانگین های یافته های توصیفی از مراحل پژوهش (پیش آزمون-پس آزمون) کاهش سطح استرس را در دانش آموزان نشان داده است. همچنین یافته های استنباتی در مقاطع چهارم دخترانه و پسرانه، پنجم پسرانه و دخترانه، ششم دخترانه و پسرانه با 95% اطمینان از لحاظ آماری به ترتیب 0.00، 0.04، 0.00، 0.00، 0.00، 0.001 معنادار بدست آمده است. نتیجه گیری: میانگین های بدست آمده از مراحل پژوهش از سنجش سطح استرس دانش آموزان در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون نشان دهنده کاهش میانگین ها با حضور گیاهان در فضای داخلی کلاس های مقطع چهارم و پنجم و ششم در جنسیت دختر ها و پسرها است.همچنین یافته ها تکمیلی از آزمون کاهش استرس دانش آموزان از دیدگاه معلمان که به عنوان پس آزمون مورد پرسش قرارگرفته تأثیر زیادی بر کاهش استرس دانش آموزان را نمایش می دهد. در نتیجه می-توان متغیر محیطی فضای سبز را عاملی بسیار مهم در کاهش استرس دانش آ