1403/03/31
فرشته باعزت

فرشته باعزت

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 9351900225

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر آموزش روشهای نرم افزاری ان بک و بسته آموزشی viam بر بهسازی عملکرد حافظه فعال و دیداری و کاهش خطاهای املا دانش آموزان پایه چهارم با مشکلات دیکته نویسی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
حافظه فعال، حافظه فعال دیداری، حافظه فعال شنیداری، خطا ی املا، نرم افزار ان بک، بسته آموزشی ویام
سال 1396
پژوهشگران سمیرا گلشاهی(دانشجو)، سهیلا هاشمی کوچکسرایی(استاد مشاور)، فرشته باعزت(استاد راهنما)

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر آموزش روش های نرم افزاری اِن بک و بسته آموزشی ویام (VIAM) بر بهسازی عملکرد حافظه فعال دیداری و شنیداری و کاهش خطاهای املایی دانش آموزان پسر پایه چهارم ابتدایی با مشکلات دیکته نویسی پرداخته است. روش این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر پایه چهارم ابتدایی شهر بابلسر در سال تحصیلی 96-95 13بوده است. به منظور اجرای پژوهش، 60 دانش آموز با مشکل املا بعد از اجرای آزمون های تشخیصی (هوش وکسلر کودکان و آزمون املا) به صورت هدفمند انتخاب شدند و سپس آزمودنی ها در سه گروه آزمایشی و یک گروه گواه به صورت تصادفی جایگزین شدند. بعد از اینکه پیش آزمون های اختلال املا و حافظه فعال بر روی گروه های آزمایشی و گواه اجرا گردید. گروه آزمایش اول تحت مداخله آموزش نرم افزار اِن بک و گروه آزمایش دوم تحت مداخله بسته آموزشی ویام و گروه سوم نیز تحت مداخله روش های آموزشی ترکیبی برنامه نرم افزار اِن بک و بسته آموزشی ویام قرار گرفتند. نتایج نشان داد که این روش های آموزشی، حافظه فعال دیداری و شنیداری دانش آموزان با مشکلات دیکته نویسی را بهبود بخشیده و موجب کاهش خطاهای املایی دانش آموزان گردید. بر مبنای نتایج این پژوهش می توان به متخصصان اختلال یادگیری پیشنهاد داد که با استفاده از این روش‎های آموزشی در جهت بهبود حافظه فعال دیداری و شنیداری و کاهش خطا های املا دانش آموزان بکوشند.