1403/03/31
فرشته باعزت

فرشته باعزت

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 9351900225

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رابطه ذهنیت های طرحواره ای و استرس ادراک شده با میانجیگری خود نظم جویی شناختی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
ذهنیت‌های طرحواره‌ای ، استرس ادراک شده ، خود نظم جویی شناختی
سال 1402
پژوهشگران فاطمه بوستانی(دانشجو)، خسرو رشید(استاد مشاور)، فرشته باعزت(استاد راهنما)

چکیده

هدف این پژوهش «بررسی رابطه ذهنیت‌های طرحواره‌ای و استرس ادراک شده با میانجیگری خود نظم جویی شناختی» بود. این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی و در زمره تحقیقات کاربردی است. از نقطه نظر قطعیت از نوع روشهای کمی است .هدف این تحقیق جستجوی نظرات دانش آموزان در زمینه رابطه ذهنیت‌های طرحواره‌ای و استرس ادراک شده با میانجیگری خود نظم جویی شناختی و آزمون این نظرات دررابطه با سؤالات تحقیق بود. جامعه پژوهش کلیه دانش آموزان دختر شهر آمل در سال1402-1401 می باشند. در این پژوهش حجم نمونه ی ما تعداد 300 نفر از دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر آمل (بر اساس انتخاب سه متغیر و برای هر متغیر تعداد 100نفر) بود. نمونه مورد نظر نخست با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی مدارس ناحیه 2 شهر انتخاب و سپس از طریق روش نمونه گیری در دسترس تعداد 300 نفر انتخاب شد و پرسشنامه ها توسط معلمان به صورت لینک پاسخدهی از طریق واتساپ در اختیارشان قرار گرفت. دربخش کمی از جداول توزیع فراوانی، نمودار میله‌ای، میانگین وانحراف معیار، آزمون‌های کلموگروف اسمیرنف، و ضرایب همبستگی و معادلات ساختاری مورداستفاده قرارگرفت. یافته ها نشان داد راهبرد های خود نظم جویی شناختی – هیجانی در رابطه ی بین ذهنیت‌های طرحواره ای کودک آسیب پذیر، کودک غضبناک ،کودک تکانشی ، کودک بی انضباط ، کودک تسلیم شده مطیع، محافظ بی تفاوت، خود آرام بخش بی تفاوت ،خود بزرگ منش ،ذهنیت طرحواره ای زورگو و تهاجمی ، والد تنبیه گر ،والد پرتوقع و بزرگسال سالم و استرس ادراک شده نقش میانجی ایفا می کند. با توجه به نتایج ذهنیت‌های طرحواره‌ای و خود نظم جویی شناختی بر استرس ادراک شده نوجوانان موثر می‌باشد و لزوم توجه به شکل گیری ذهنیت‌ها در کودکی را مشخص می‌نماید.