1403/04/01
فرشته باعزت

فرشته باعزت

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 9351900225

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش واسطه‌گری درگیری تحصیلی در رابطه با سبک‌های تدریس ادراک‌شده و شایستگی تحصیلی دانش‌آموزان در آموزش آنلاین
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
درگیری تحصیلی، سبک‌های تدریس ادراک‌شده، شایستگی تحصیلی.
سال 1402
پژوهشگران شقایق عابدی(دانشجو)، خسرو رشید(استاد مشاور)، فرشته باعزت(استاد راهنما)

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نقش واسطه‌گری درگیری تحصیلی در رابطه با سبک‌های تدریس ادراک‌شده و شایستگی تحصیلی دانش‌آموزان در آموزش آنلاین بود. روش تحقیق این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی در قالب معادلات ساختاری بود. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش کلیه دانش‌آموزان متوسطه منطقه 2 شهر ساری به تعداد 950 نفر در سال تحصیلی 1401-1400 بود. نمونه آماری بر اساس جدول کرجسی و مورگان (1970) 274 نفر مشخص شد که بصورت در دسترس انتخاب شدند. در این پژوهش به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه‌های شایستگی تحصیلی دیپرنا و الیوت (1999)، درگیری تحصیلی زرنگ (1391) و سبک تدریس ادراک شده موسی پور (1377) استفاده شد. نتایج حاصل از برآورد مدل پژوهش نشان داد با وجود اینکه بین درگیری تحصیلی با شایستگی تحصیلی و بین سبک تدریس معلم محور با شایستگی تحصیلی رابطه مثبت وجود دارد، اما درگیری تحصیلی در رابطه بین سبک تدریس معلم محور و شایستگی تحصیلی دانش آموزان در آموزش آنلاین نقش میانجی ایفا نمی‌کند. همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل پژوهش نشان داد اگرچه بین سبک تدریس شاگرد محور و شایستگی رابطه مثبت وجود دارد اما درگیری تحصیلی در رابطه بین سبک تدریس شاگرد محور و شایستگی تحصیلی دانش آموزان در آموزش آنلاین نقش میانجی ایفا نمی‌کند.