1403/04/01
فرشته باعزت

فرشته باعزت

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 9351900225

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه مهارت های اجتماعی، هیجان های تحصیلی و سرزندگی تحصیلی دانش آموزان در مدارس مختلط و مدارس تفکیک شده
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
مهارت های اجتماعی، سرزندگی تحصیلی، هیجان تحصیلی مدارس مختلط، مدارس تفکیک شده
سال 1402
پژوهشگران عاطفه فرجی(دانشجو)، حبیب اله نادری(استاد مشاور)، فرشته باعزت(استاد راهنما)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه مهارت های اجتماعی، سرزندگی و هیجان های تحصیلی دانش آموزان در مدارس مختلط با مدارس تفکیک شده انجام شد که روش این تحقیق علی-مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه دانش آموزان ابتدایی در مدارس مختلط و مدارس تفکیک شده ابتدایی شهرستان میاندورود که در سال تحصیلی 1402 -1401 مشغول بودند، می باشد. نمونه آماری از طریق جدول کرجسی و مورگان محاسبه شد که به تعداد 372 دانش آموز (186 دانش آموز از مدارس مختلط و 186 دانش آموز از مدارس تفکیک شده) بود. روش نمونه گیری در این پژوهش بصورت خوشه ای - تصادفی بود.. ابزار پژوهش در این پایان نامه پرسشنامه استاندارد مهارت های اجتماعی گرشام و الیوت (1990)، پرسشنامه استاندارد سرزندگی تحصیلی مارتین و مارش (2006) و پرسشنامه استاندارد هیجانات تحصیلی پکران و همکاران (2006) بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون t جهت مقایسه میانگین نمرات دانش آموزان مدارس مختلط با مدارس تفکیک شده با استفاده از نرم افزار SPSS 25 استفاده شد. یافته ها حاکی از آن بود که بین مهارت های اجتماعی(001/0P=)، هیجان تحصیلی (001/0P=) و سرزندگی تحصیلی (001/0P=) دانش آموزان در مدارس مختلط با مدارس تفکیک شده تفاوت معنادار وجود دارد. لذا پیشنهاد می گردد در ارتباط با تاثیر نوع مدرسه پژوهش های دیگری در مقاطع مختلف و شهرهای دیگر صورت گیرد تا بتوان نتایج بیشتری را مورد مقایسه قرار داد و سیاست گزاران آموزشی در این رابطه بازبینی اساسی داشته باشند.