1403/04/01
فرشته باعزت

فرشته باعزت

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 9351900225

مشخصات پژوهش

عنوان
شایستگی عاطفی و رابطه ان با تاب اوری روانشناختی در بین دانشجویان
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
شایستگی عاطفی; تاب اوری روانشناختی ; دانشجویان
سال 1401
پژوهشگران میثم کاظم جبر(دانشجو)، فرشته باعزت(استاد مشاور)، حبیب اله نادری(استاد راهنما)

چکیده

ر این پزوهش به این نتیجه رسیدیم که بین میزان شایستگی عاطفی با تاب اوری روانشناختی در بین دانشجویان رابطه معنی دارد.