1403/04/01
فرشته باعزت

فرشته باعزت

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 9351900225

مشخصات پژوهش

عنوان
رابطه کمرویی با اضطراب سخنرانی در دانشجویان عراقی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
کمرویی ; اضطراب سخنرانی ; دانشجویان عراقی
سال 1401
پژوهشگران مرتضی منذر غضبان(دانشجو)، فرشته باعزت(استاد مشاور)، حبیب اله نادری(استاد راهنما)

چکیده

در این تحقیق به این نتیجه رسیدیم که بین میزان کمرویی با اضطراب سخنرانی در دانشجویان عراقی رابطه معنی دار دارد.