1403/03/31
فرشته باعزت

فرشته باعزت

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 9351900225

مشخصات پژوهش

عنوان
رابطه بین هویت من- خردمندی –کنترل تفکر در بهزیستی روان شناختی د انشجویان
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
رابطه بین هویت من- خردمندی –کنترل تفکر در بهزیستی روان شناختی د انشجویان
سال 1397
پژوهشگران فاطمه حسنی(دانشجو)، فرشته باعزت(استاد مشاور)، سهیلا هاشمی کوچکسرایی(استاد راهنما)

چکیده

رابطه بین هویت من- خردمندی –کنترل تفکر در بهزیستی روان شناختی د انشجویان