1403/04/01
فرشته باعزت

فرشته باعزت

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 9351900225

مشخصات پژوهش

عنوان
ارائه معیارهای موثر بر سلامت روان سالمندان با توجه به دیدگاه بیوفیلیک؛ طراحی مرکز فرهنگی دوستدار سالمند در شهر تهران
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
سالمندان، مرکز فرهنگی، دوستدار سالمند، بیوفیلیک، سلامت روان
سال 1399
پژوهشگران نازنین حاتمی(دانشجو)، فریال احمدی(استاد مشاور)، فرشته باعزت(استاد مشاور)، وحید حیدر نتاج(استاد راهنما)

چکیده

هدف: تعیین معیارهای موثر بر ارتقا سلامت روان سالمندان از دیدگاه بیوفیلیک روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر با استفاده از روش های توصیفی تحلیلی و در بستر پیمای شی انجام شده است. برای گرد آوری داده ابتدا با مطالعات کتابخانه ای و منابع اینترنتی به بررسی کلید واژه های پژوهش و مبان ی و رویکردهای نظری در حوزه ی مرکز فرهنگی دوستدار سالمند و پارامترهای موجود در طراحی بیوفیلیک و سلامت روان پرداخته شد. سپس از طریق ابزارهای گردآوری داده در طی سه گام به جمع آوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش پرداخته شد. در گام اول برای رفتار شناسی و نیاز سنجی سالمندان در خصوص پارک ها و مراکز فرهنگ ی از ابزار میدان ی و مشاهده ی عمیق، دقی ق و نامحسوس و از نوع پیمایشی استفاده شد . در گام دوم برای جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه استانداردی براساس معیارهای بیوفیلیک حاوی 24 سوال و براساس طیف لیکرت 5 گزینه ای) شامل اصلا، کمی ، تاحد ی، زیاد و به شدت( طراحی شد. در این مرحله بنا بر سطح توانایی سالمندان، پاسخ گویی به سوالات به صورت پرسش و پاسخ بین محقق و سالمند و ی ا پاسخ گویی توسط خود سالمند صورت گرفت. در گام سوم به منظور سنجش کیفیت بصری از ابزار ادراکی- شناختی نامحسوس که از بهترین ش یوه ها برا ی بررسی ادراک بصری افراد و ترجیحات مردمی م ی باشد بهره گرفته شد. این پرسشنامه حاوی تصاو یری از فضاهای مختلف پهنه هاست که در اختیار این افراد قرار داده می شود و از آن ها خواسته می شود تا براساس علاقه ی شخصی خود به هر یک از تصاویر امتیاز) از منفی 2 تا مثبت 2( بدهند. به این ترتیب براساس ادراک ذهنی و مطالبات سالمندان، مراکز فرهنگی و فضا ی سبز آن ها ارزش گذاری می شوند . جامعه آماری مورد بررسی در هریک از گام های دوم و سوم تحقیق شامل 100 پرسشنامه است که به صورت تصادفی در میان سالمندان حاضر در خانه سالمندان با سلامت روان متوسط به بالا توزیع می شوند. دست ه انجام شد. سپس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل، طبق مشاوره spss بندی داده ها و تجزیه و تحلیل آن ها به وسیله نرم افزار با متخصصین رشته آمار و براساس نظر اساتید، به صورت مجموعه ای از تح لیل های آماری از جمله محاسبات درصد فراوانی، میانگین داده ها، ترتیب میانگین و انحراف معیار بر روی داده ها ارائه شدند. یافتهها: یافتههای حاصل از مشاهده عمیق، الگوهای رفتاری سالمندان را نشان می دهد. در پرسشنامه معی