1403/03/24
فرزین محمودی پاتی

فرزین محمودی پاتی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی:
تلفن: 09123169841

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی میزان انطباق طرح راهبردی ساختاری رباط کریم با اصول رویکرد شهر فشرده
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
شهر فشرده، طرح ساختاری راهبردی
سال 1402
پژوهشگران عارفه ابراهیمی(دانشجو)، محمدرضا حق جو(استاد مشاور)، فرزین محمودی پاتی(استاد راهنما)

چکیده

یکی از مناسبترین نوع توسعههای شهری که مورد تأیید بسیاری از اندیشمندان شهری است، توسعه فشرده میباشد. بدین ترتیب هدف اصلی در این پژوهش ارزیابی میزان انطباق طرح راهبردی – ساختاری شهر رباطکریم با اصول توسعه فشرده و همچنین بررسی پتانسیلهای و ظرفیتهای شهر در انطباق با این مؤلفهها و اصول است. برای نیل به این هدف از روش کمی و کیفی به صورت توأمان استفاده شده است. به این ترتیب ابتدا به منظور ارزیابی ظرفیتهای شهر رباطکریم در رابطه با انطباق آن با اصول توسعه فشرده، مطابق با مدل عملیاتی پژوهش، در گام اول به تحلیل کمی و نحوه توزیع و پوشش خدمات و تسهیالت عمومی در شهر )تحلیل وضع موجود و پیشنهادی طرح مشاور( با بهره گیری از شعاع دسترسی هرکدام از کاربریها در نرمافزار gis پرداخته شد و سپس مطابق با پرسشنامه محقق ساخته به ارزیابی کمی نظرات شهروندان شهر در رابطه با میزان رضایت آنان از تسهیالت عمومی و خدمات حملونقل عمومی در شهر تحت قالب آزمون آماری تی تک نمونهای در نرم افزار spss پرداخته گردید. در گام آخر به منظور ارزیابی میزان انطباق طرح ساختاری و راهبردی شهر رباط کریم با اصول توسعه فشرده، راهبردها، سیاستها و برنامههای ارائه شده در این طرح در ذیل نظامهایی همچون حمل و نقل، تسهیالت عمومی، نظام فعالیت، زیستمحیطی و نظام جمعیتی و اجتماعی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج کلی حاکی از آن است میان نظرات شهروندان که از جنبه مؤلفهها و معیارهای توسعه فشرده مورد تحلیل قرار گرفت و برنامه و طرحهای پیشنهادی طرح چه در قالب طرحهای کالبدی و چه در قالب راهبردها و سیاستهای ارائه شده برای شهر، اختالف فاحشی وجود دارد.