1403/03/24
فرزین محمودی پاتی

فرزین محمودی پاتی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی:
تلفن: 09123169841

مشخصات پژوهش

عنوان
امکان سنجی تشریک مساعی بین نهادی در بازآفرینی شهری:مطالعه موردی سازمان های بین المللی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
امکان سنجی، تشریک مساعی بین نهادی، بازآفرینی شهری، سازمان های بین المللی
سال 1399
پژوهشگران آیلر جعفرزاده(دانشجو)، نوین تولایی(استاد مشاور)، فرزین محمودی پاتی(استاد راهنما)

چکیده

در این پژوهش سعی می شود تا سیاست ها و حمایت های هر یک از سازمان های بین المللی در خصوص بهبود اوضاع شهری و بالخصوص بازآفرینی شهری و شرایط بهره مندی از آن ها و موانع برخورداری از حمایت ها در کشور مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد و به عنوان راهنمایی جامع در اختیار نهادهای متولی بازآفرینی شهری، جهت بهبود وضعیت شهرها و افزایش رضایت شهروندان قرار گیرد. پرسش اصلی تحقیق شرایط تحقق تشریک مساعی در میان نهادها و سازمان های بین المللی و ملی متولی امر بازآفرینی چگونه است؟ با توجه به اهمیت مطالعات امکان سنجی پیش از سرمایه گذار و زمان بر و هزینه بر بودن این مطالعات، معمولاً این مطالعه در چند مرحله انجام شده تا موجب غربال کردن آلترناتیوها برتر شده و نهایتاً مطالعه مبسوط و امکان سنجی نهایی قبل از اقدام قطعی به سرمایه گذار فقط روی طرح نهایی صورت پذیرد. مطالعات امکان سنجی در سه مرحله شناسایی امکانات، امکان سنجی اولیه و امکان سنجی نهایی انجام شده است. نکته حائز اهمیت در این است که منبع اصلی دستیابی به موانع، مشکلات و شرایط برقراری تحقق تشریک مساعی بین نهادی در بازآفرینی شهری در قالب مصاحبه نیمه ساخت یافته ای است که به صورت کیفی، انفرادی و از روش نمونه گیری گلوله برفی توسط محقق با متخصصصین و افراد دارای تجربه در حیطه مداخله در امر بازآفرینی شهری و افراد دارای سمت در سازمان های شهری صورت گرفته است. در ادامه این گام، از طریق ایجاد پنل خبرگان و تحلیل سلسله مراتبی ای اچ پی به وزن دهی و طبقه بندی موانع موجود در تشریک مساعی بین نهادی پرداخته شده است.