1403/03/09
حمیدرضا فلاح لاجیمی

حمیدرضا فلاح لاجیمی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 09128082330

مشخصات پژوهش

عنوان
ارائه مدل برنامه ریزی خطی چندهدفه فازی در تصمیم گیری مدیریت پروژه
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
برنامه ریزی خطی، برنامه ریزی چندهدفه، محیط فازی، مدیریت پروژه
سال 1397
پژوهشگران الهام به جامه ، حمیدرضا فلاح لاجیمی ، عبد الحمید صفایی قادیکلایی

چکیده

در مسائل تصمیم گیری مدیریت پروژه (PM) عملی، اغلب ضرایب محیطی و پارامترهای مربوطه ماهیتاً فازی هستند و یک تصمیم گیرنده (DM) باید به طور هم زمان اهداف متضاد گوناگون را در یک چارچوب از سطوح انتظار مبهم موردتوجه قرار دهد. درمسائل مدیریت پروژه (PM) ، داده های ورودی و یا پارامترهای مرتبط اغلب در طول افق برنامه ریزی به دلیل اطلاعات ناقص یا غیر قابل دسترس، تصمیم گیرنده (DM) را به طور کلی با مشکل تصمیم گیری چند هدفه فازی در محیط های نامشخص مواجه می کند. رویکرد برنامه ریزی خطی احتمالی (PLP) به طور همزمان حداقل هزینه کل پروژه و زمان اتمام را با اشاره به هزینه های مستقیم، هزینه های غیرمستقیم، زمان های فعالیت و هزینه های مربوطه و محدودیتهای بودجه به حداقل میرساند. هدف اصلی این مقاله ارائه مدل برنامه ریزی خطی چندهدفه فازی است که میتواند به مدیر پروژه (PM) در حل مشکلات تصمیم گیری چند هدفه کمک کند. در این مقاله، ابتدا بامطالعه ادبیات تحقیق و پیشینه ی پژوهش بر چگونگی ارائه مدل برنامه-ریزی خطی چندهدفه فازی تمرکز می کنیم. سپس، ماهیت مبهم داده ها را با تکمیل مدل برنامه ریزی احتمالی در نظر گرفته و همچنین فرض میکنیم که هر کار هدف و مقصودی مبهم دارد. نتایج نشان دادند که مدل ارائه شده را میتوان به عنوان ابزاری مؤثر برای حل مشکلات تصمیم گیری چند هدفه به کار برد.