1403/03/09
حمیدرضا فلاح لاجیمی

حمیدرضا فلاح لاجیمی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 09128082330

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی و تبیین توانمندسازهای عملکرد زنجیره تامین بر اساس فناوریهای دیجیتالی سازی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
مدیریت زنجیره تامین؛ تجزیه و تحلیل داده های بزرگ؛ اینترنت اشیا؛ فناوری بالک چین؛ صنعت نسل ،4؛روش دیمتل تجدیدنظر شده؛بهترین _ بدترین فازی
سال 1402
پژوهشگران غزاله زالی ، عبد الحمید صفایی قادیکلایی ، حمیدرضا فلاح لاجیمی

چکیده

مدیریت زنجیره تامین، محرک اصلی مزیت رقابتی یک سازمان است. رقابت شدید در بازار، شرکتها را مجبور کرده است تا به فرآیندهای تصمیمگیری بر اساس احساسات و تجربیات گذشته نگاه کنند. توسعه سریع فناوری اطالعات و ابزارهای دیجیتال بسیاری از صنایع درگیر در مدیریت زنجیره تامین را متحول کرده است.در پژوهش حاضر برای شناسایی و تبیین توانمند سازهای عملکرد زنجیره تامین براساس فناوریهای دیجیتالیسازی، در ابتدا به کلیات پژوهش پرداخته شد، سپس مبانی نظری و تجربی تحقیق با اشاره ای به تحقیقات مشابه مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه با بیان روش تحقیق، نحوهی جمع آوری اطالعات و مراحل اجرای تحقیق، روش شناسی تحقیق مشخص شد و با تحلیل اطالعات پژوهش به بررسی اهداف پژوهش پرداخته شد هدف اصلی این پژوهش شناسایی روابط ساختاری توانمندسازهای کلیدی عملکرد زنجیره تامین بر اساس فناوریهای دیجیتالی سازی در شرکت کاله با استفاده از تکنیک دیمتل تجدیدنظر شده و درجه اهمیت توانمندسازهای کلیدی عملکرد زنجیره تامین بر اساس فناوریهای دیجیتالی سازی با استفاده از تکنیک بهترین - بدترین فازی در شرکت کاله است