1403/02/29
حمیدرضا فلاح لاجیمی

حمیدرضا فلاح لاجیمی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 09128082330

مشخصات پژوهش

عنوان
سنجش‌کیفیت‌خدمات‌با‌استفاده‌از‌روش‌تحلیل‌چند‌معیاره‌ رضایت‌فازی در‌بانک کشاورزی‌استان‌مازندران‌ (مورد‌مطالعه‌:شعبه‌مرکزی‌بانک‌کشاورزی‌شهر‌ساری)
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
سنجش‌کیفیت‌خدمات‌،‌ تحلیل‌چند‌معیاره‌ رضایت‌فازی، بانک کشاورزی‌
سال 1402
پژوهشگران فاطمه بامتی طوسی(دانشجو)، حمیدرضا فلاح لاجیمی(استاد مشاور)، عبد الحمید صفایی قادیکلایی(استاد راهنما)

چکیده

کیفیت به یکی از مشکالت اساسی مدیریت نوین در سازمان ها تبدیل شده است. در مورد شرکت های خدماتی، یکی از عناصر مهم استراتژی ایجاد رابطه صحیح با مشتریان است که بر رضایت آنها تأثیر می گذارد. هدف اولیه هر شرکتی باید برآورده کردن و حتی فراتر رفتن از نیازهای مشتریان باشد، چیزی که اجازه می دهد تا یک رابطه قوی بین شرکت و مشتریان خود ایجاد کند، کیفیت باالی خدمات مورد نیاز است.افزایش رقابت باعث افزایش هزینه جذب مشتریان جدید می شود. از این رو راضی نگه داشتن مشتری فعلی ضروری است. تنها راه حفظ مشتریان موجود، ارائه رضایت با الی مشتریان است. شناسایی انتظارات و ادراک مشتریان می تواند به عنوان یک معیار مفید برای بررسی سطح رضایت مشتری و در نتیجه ارزیابی و تفسیر عملکرد استراتژیک در شرکت عمل کند. بنابراین شرکت ها باید انتظارات و ادراک مشتریان را به دقت ارزیابی کنند تا بتوانند کیفیت خدمات خود را بسنجند و در صورت وجود شکاف، خدمات خود را بهبود دهند. هدف این پژوهش تبیین مولفه های کلیدی در سنجش کیفیت خدمات و ارتقاع سطح کارآمدی خدمات در شعبه مرکزی بانک 1 کشاورزی شهر ساری با استفاده از روش نوین تحلیل چند معیاره رضایت فازی است که این روش ضعف مدل های گذشته را با مقیاس فاصله ای و برازش ضعیف مدل ها پوشش داده است. ایـن تکنیک از داده های حاصل از قضاوت مشتریان در قالب پرسشنامه رضایت سنجی استفاده کرده و همزمان با تبدیل داده ها بـه مقیاس فاصله ای، رضایت مشتریان و عوامل مؤثر بر آن را تعیین می کند. در نهایت در قسمت نتیجه گیری پژوهش به معیار های کلیدی رضایت از کیفیت خدمات ، اهمیت هر یک از معیار های کلیدی رضایت از خدمات و نقاط ضعف و قوت بانک کشاورزی شعبه مرکزی شهر ساری در ارتباط با رضایت مشتری پرداخته شده است.