1403/03/02
الهه طالبی گرکانی

الهه طالبی گرکانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 0113532214

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر تمرین تناوبی هوازی با شدت بالا بر آنژیوژنز بافت چربی در موش های صحرایی تغذیه شده با رژیم غذایی پرچرب
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
بافت چربی؛ آنژیوژنز؛ تمرین ورزشی با شدت بالا؛ غذای پرچرب
سال 1397
مجله فيزيولوژي ورزشي
شناسه DOI
پژوهشگران سرکوت کلاه دوزی ، الهه طالبی گرکانی ، غلامرضا حمیدیان ، علی رضا صفرزاده

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تمرین تناوبی با شدت بالا بر مورفولوژی و آنژیوژنز بافت چربی احشایی، در موش های صحرایی تغذیه شده با غذای پرچرب بود. تعداد 20 سر رت نر از نژاد ویستار با دامنه سنی چهار تا شش هفته و میانگین وزنی 73/3 ± 2/176 گرم، براساس همگن سازی وزنی ابتدا به دو گروه تغذیه با غذای نرمال و غذای پرچرب (10 سر در هر گروه) تقسیم شدند. پس از 10 هفته، دوباره هریک ازگروه ها به دو گروه مجزا (کنترل و تمرین) تقسیم شدند (پنج سر در هر گروه). گروه های تمرینی برای 10 هفته (پنج روز در هفته) تمرین تناوبی هوازی با شدت بالا را روی نوار گردان انجام دادند. حجم سلول چربی با روش استریولوژی و همچنین، چگالی مویرگی بافت چربی با روش ایمنوفلورسانس ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که رژیم غذایی پرچرب منجر به افزایش معنادار وزن بدن (P < 0.001)، وزن بافت چربی(P < 0.001)،متوسط حجم سلول های چربی (P < 0.001)، گلوکز پلاسمایی (P < 0.001) و کاهش چگالی مویرگی (P < 0.001) نسبت به رژیم غذایی نرمال می شود. همچنین، تمرین تناوبی با شدت بالا موجب کاهش معنا دار وزن بدن (P < 0.001)،وزن بافت چربی (P < 0.001)، حجم متوسط سلول های چربی (P < 0.001)، گلوکز پلاسما (P = 0.01)، انسولین (P = 0.003) و شاخص مقاومت انسولینی (P = 0.002) نسبت به رژیم غذایی به تنهایی می شود. به علاوه، آنژیوژنز بافت چربی در گروه تمرین + غذای پرچرب در مقایسه با گروه غذای پرچرب، به طور معنا داری بیشـتـر است (P < 0.001).نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تمرین تناوبی با شدت بالا موجب کاهش وزن بدن و وزن بافت چربی، ازطریق افزایش آنژیوژنز و کاهش حجم سلول های چربی می شود که با بهبود هومئوستاز گلوکز همراه است.