1403/03/02
الهه طالبی گرکانی

الهه طالبی گرکانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 0113532214

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر 4 هفته تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی امنتین- 1 و عوامل متابولیکی در موشهای نر دیابتی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
تمرین مقاومتی؛ دیابت ملیتوس؛ امنتین - 1؛ مقاومت به انسولین
سال 1401
مجله مجله علمي پزشكي جندي شاپور
شناسه DOI
پژوهشگران هانیه یوسف زاده ، رزیتا فتحی ، الهه طالبی گرکانی ، عباس حسینی

چکیده

زمینه و هدف امنتین، آدیپوکاین جدیدی است که با پروفایل لیپیدی ارتباط دارد و به شکلی بالقوه حساسیت انسولینی را افزایش م یدهد. یافت ههای محدودی در مورد تأثیر تمرین ورزشی بر غلظت سرمی امنتین - 1 وجود دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تمرین مقاومتی فزاینده بر سطوح پلاسمایی امنتین - 1 و کنترل گلیسمیک در مو شهای نر دیابتی است. روش بررسی به این منظور 24 سر موش صحرایی نر از نژاد ویستار ب هطور تصادفی به 3 گروه کنترل، کنترل دیابتی و تمرین دیابتی تقسیم شدند. گرو ههای تمرینی٬ یک برنامه تمرین مقاومتی با استفاده از نردبان ) 3 روز در هفته، برای 4 هفته( انجام دادند٬ سپس وزن بدن، غلظت گلوکز، امنتین - 1، انسولین و نی مرخ لیپیدی در سرم انداز هگیری شد. یافت هها پژوهش حاضر نشان داد تمرین مقاومتی فزاینده ب هطور معناداری باعث افزایش غلظت پلاسمایی امنتین و تر یگلیسیرید در گروه تمرین دیابتی در مقایسه با گروه کنترل دیابتی شد ) 017 / P=0 (، اما بین سطوح لیپوپروتئین با چگالی بالا ) 318 / ،)P<0/05 ،F=0 P<0/05 ،F=0/612( ( و کلسترول ) 049 / P<0/05 ،F=0 ( در گروه تمرین دیابتی، کنترل دیابتی و کنترل تفاوت معناداری وجود ندارد. نتیج هگیری یافت ههای مطالعه حاضر نشان داد تمرین مقاومتی سبب بهبود میزان امنتین- 1 و مقاومت به انسولین در مو شهای دیابتی م یشود.