1403/03/07
بهاره عابدین

بهاره عابدین

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 011-35302501

مشخصات پژوهش

عنوان
مدل یابی نقش گرایش استراتژیک کسب و کار بر عملکرد بازاریابی با نقش میانجی نوآوری مدل کسب و کار مطالعه موردی: شرکت صنایع فرش و موکت بابل
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
گرایش استراتژیک کسب و کار- عملکرد بازاریابی- نوآوری- مدل کسب و کار
سال 1400
پژوهشگران بهنام آقاجانی(دانشجو)، بهاره عابدین(استاد مشاور)، محمد صفری(استاد راهنما)

چکیده

مطالعات نشان می دهد شرکت هایی که تاکید بیشتری بر نوآوری مدل کسب وکار دارند، سود نهایی عملیاتی شان سریع تر از رقبا رشد داشته است و دارای عملکرد بازاریابی بهتری نیز بوده اند. هدف از تحقیق حاضر مدل یابی نقش گرایش استراتژیک کسب و کار بر عملکرد بازاریابی با نقش میانجی نوآوری مدل کسب و کار(مطالعه موردی: شرکت صنایع فرش و موکت بابل) بوده است. روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری، کارکنان و مدیران شرکت صنایع فرش و موکت بابل به تعداد 600 نفر بوده اند که پرسشنامه بین اعضای نمونه آماری که بر اساس جدول مورگان 234 نفر بدست آمده بصورت تصادفی توزیع گردید. یافته های حاصل از آزمون معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار پی ال اس نشاندهنده برازش خوبی از مدل تحقیق بوده و فرضیات تحقیق مورد تایید قرار گرفتند. بر اساس یافته های پژوهش گرایش استراتژیک کسب و کار بر عملکرد بازاریابی و نوآوری مدل کسب و کار شرکت صنایع فرش و موکت بابل موثر است. ضمن اینکه نوآوری مدل کسب و کار نیز بر عملکرد بازاریابی شرکت صنایع فرش و موکت بابل موثر است. در پایان نیز پیشنهادات کاربردی نظیر توجه به نوآوری های فناورانه از طریق سرمایه گذاری موثر در تحقیق و توسعه و ارتباط نزدیک با واحدهای تحقیقاتی ارائه گردید.