1403/03/07
بهاره عابدین

بهاره عابدین

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 011-35302501

مشخصات پژوهش

عنوان
پیشایندهای همراستایی استراتژی های بازاریابی و استراتژی های کسب وکار در سطح بین بنگاهی (B2B) در کسب وکار های دانش بنیان
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
همراستایی، استراتژی بازاریابی، استراتژی کسب وکار، بازارهای تجاری، کسب و کار دانش بنیان
سال 1401
پژوهشگران لیلا شاکری(دانشجو)، بهاره عابدین(استاد مشاور)، محمد صفری(استاد راهنما)

چکیده

در بسیاری از شرکت ها می توان همراستایی پائین استراتژی های بازاریابی و کسب و کار را مشاهده نمود که منجر به بروز مشکلاتی در رابطه با پیشرفت کسب و کار و فروش محصولات با توجه به بکارگیری دانش نوین در این زمینه به دنبال دارد. بر اساس اهمیت موضوع، پژوهش حاضر به دنبال شناسایی پیشایندهای همراستایی استراتژی های بازاریابی و استراتژی های کسب و کار در سطح بین بنگاهی (B2B) در کسب و کار های دانش بنیان است. این پژوهش به تحلیل کیفی مصاحبه 10 نفر از خبرگان و مدیران اجرایی حوزه کسب و کارهای دانش بنیان پرداخته شد. این افراد به صورت هدفمند انتخاب شدند و از طریق مصاحبه های عمیق داده ها گردآوری شدند. و با روش تحلیل تم و با استفاده از نرم افزار MAXQDA مورد تحلیل قرار گرفت. پس از تحلیل داده ها تعداد 215 کد اولیه استخراج شدند و از میان این کدها 34 تم سازمان دهنده و 10 تم فراگیر به دست آمدند. یافته های این پژوهش بیانگر این است که پیشایندهای همراستایی استراتژی های بازاریابی و استراتژی های کسب و کار در سطح بین بنگاهی در کسب و کار های دانش بنیان شامل 10 تم فراگیر شامل یکپارچگی ارتباطی- اطلاعاتی، کارآمدی و توانمندسازی سرمایه انسانی، هم آوایی استراتژیک، تفکر استراتژیک، مدیریت ارزش مشتری، کارآمدی و انسجام ساختاری- مدیریتی، رهبری استراتژیک، چابکی فرآیندی- عملیاتی، هوش رقابتی و منابع پشتیبانی کننده می باشند. بر اساس نتایج پژوهش مشخص شد که شرکت های دانش بنیان قبل از هر چیز و هر نوع اقدامی برای همراستایی پیشایندهای بیان شده بدانند باید شرایط شرکت مورد بررسی قرار گیرد و رقبا و محیط به طور کامل تحلیل و درک شود و آمادگی‌های لازم جهت بکارگیری همراستایی فراهم کنند.