1403/03/28
افشین بابائی

افشین بابائی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-6980-9786
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57188696707
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
نشانی:
تلفن: 011-35302418

مشخصات پژوهش

عنوان
مسائل مقدار مرزی آمیخته و روش هممحلی چبیشف برای معادلات دیفرانسیل معمولی کسری نوع کاپاتو
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
حساب کسری، معادله دیفرانسیل کسری، مسئله مقدارمرزی،چندجمله ‌ای چبیشف، روش هم‌محلی
سال 1402
پژوهشگران بتول ابراهیم طهرانی(دانشجو)، افشین بابائی(استاد مشاور)، اله بخش یزدانی چراتی(استاد راهنما)

چکیده

مسئله مقدار مرزی برای معادله دیفراسیل کسری نوع کاپوتو خطی با ضریب متغیر با توجه به شرایط مرزی مختلط در بازه x<=1 , x≥ 0 درنظر گرفته شد ابتدا مسئله مقدار مرزی به یک معادله دیفرانسیل-انتگرال با ادغام کردن شرایط مرزی تبدیل شد.سپس برای حل معادله از چندجمله ای های چبیشف شیفت داده شده و روش هم محلی استفاده شد. ضرایب متغیر نیز بر حسب سری چبیشف انتقال یافته نوشته شدند تا محاسبات انتگرال فقط انتگرال چندجمله ای بوده به طور دقیق انجام شوند.در نهایت،نمونه های عددی مورد بررسی قرار گرفت و اثربخشی روش پیشنهادی تأیید شد.