1403/03/05
علی رضا صفرزاده

علی رضا صفرزاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 0113532214

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر تمرین مقاومتی با دو حجم متفاوت بر مقادیر سرمی هورمون های جنسی و برخی از پارامتر-های سیمن موش های صحرایی نر
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
تعداد اسپرم؛ تمر ین مقاومتی؛ حرکات اسپرم؛ هورمون های جنسی
سال 1398
مجله مطالعات كاربردي علوم زيستي در ورزش
شناسه DOI
پژوهشگران رامین مهماندوست ، علی رضا صفرزاده ، فرشته میر محمدرضایی

چکیده

زمینه وهدف: مطالعات نشان داده­اند که ورزش هوازی منظم باروری را بهبود می­بخشد. با این وجود نتایج تحقیق­ها در رابطه با تاثیر تمرین مقاومتی بر باروری متناقض است. بنابراین هدف از این مطالعه، بررسی اثر تمرین مقاومتی با دو حجم متفاوت بر مقادیر سرمی هورمون­های جنسی و برخی از پارامتر­های سیمن موش­های صحرایی نر است. روش تحقیق: بیست و چهار سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با میانگین وزن 6/7±7/157 گرم به طور تصادفی به 3 گروه (8 سر در هر گروه) کنترل، تمرین مقاومتی با حجم بالا و پایین تقسیم شدند. برنامه تمرین مقاومتی شامل بالارفتن از نردبان 3 روز در هفته و به مدت 8 هفته بود. وزن بدن، غلظت سرمی تستوسترون (Ts)، هورمون تحریک کننده فولیکولی (FSH) و هورمون لوتئینی (LH) اندازه گیری شد و تعداد و کل حرکات اسپرم نیز محاسبه گردید. داده­ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح معنی­داری 05/0>p بررسی شدند. یافته­ ها: بعد از 8 هفته تمرین مقاومتی با حجم بالا سطوح سرمی LHدر مقایسه با گروه کنترل پایین­ تر بود (03/0=p). مقادیر سرمی FSH در گروه تمرین مقاومتی با حجم پایین به طور معنی داری در مقایسه با گروه تمرین مقاومتی با حجم بالا سطوح بالاتری داشت (009/0=p). در بین گروه­ها سطوح سرمی تستوسترون، مقادیر وزن بدن، همچنین تعداد اسپرم و کل حرکات آن تفاوت معنی­داری مشاهده نشد (05/0