1403/03/05
علی رضا صفرزاده

علی رضا صفرزاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 0113532214

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر عصاره آبی قارچ Inocutis levis بر هیستوپاتولوژی کبد و هیپرتریگلیسریدمی موش های صحرایی نر نژاد ویستار تغذیه شده با محلول ساکارز
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
I. levis، التهاب، کبد، محلول ساکارز
سال 1398
مجله گياهان دارويي
شناسه DOI
پژوهشگران زهرا احسانی فرد ، فرشته میر محمدرضایی ، معصومه قبادنژاد ، علی رضا صفرزاده

چکیده

مقدمه: رژیم های غذایی غنی از کربوهیدرات های ساده می تواند چاقی و سندرم متابولیک را القا کند. هدف: در این مطالعه اثر عصاره آبی قارچ Inocutis levis بر سطوح لیپیدهای سرمی و بافت کبد در موش های تغذیه شده با ساکارز مورد بررسی قرار گرفت. روش بررسی: 32 موش نر نژاد ویستار به 4 گروه تقسیم شدند :1- گروه کنترل، 2- گروهی که با محلول ساکارز به مدت 12 هفته تغذیه شد و 3 و 4- گروه های تیمار که غلظت های 50 و 150 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن عصاره آبی I. levis به مدت 2 هفته همراه با محلول ساکارز دریافت کردند. بعد از 12 هفته لیپیدهای سرم خون و آنزیم های کبدی و بافت کبد ارزیابی شدند. مقاطع بافت کبد با رنگ هماتوکسیلین- ائوزین رنگ آمیزی شدند. نتایج: نتایج نشان دادند که رژیم غذایی غنی از ساکارز تری گلیسرید و آنزیم های کبدی را افزایش داد و سبب القاء التهاب خفیفی در بافت کبد در مقایسه با گروه کنترل شد )001/0P<). همچنین در موش هایی که با عصاره آبی I. levis تیمار شدند، سطوح تری گلیسرید در سرم خون کاهش یافتند و سطح آنزیم کبدی Aspartate aminotranseferase (AST) نیز کاهش یافت (001/0P< و 01/0P<). علاوه بر این، عصاره آبی I. levis نفوذ لکوسیت ها در بافت کبد را کاهش دادند. نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهد که عصاره آبی قارچ I. levis پتانسیل کنترل هیپرتری گلیسریدمی داشته و به نظر می رسد التهاب بافت کبد را کاهش می دهد.