1403/03/02
علی رضا صفرزاده

علی رضا صفرزاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 0113532214

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر عصاره آبی گونه بومی از قارچ phellinus بر سطح انسولین در رتهای ویستار تغذیه شده با محلول ساکارز
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
عصاره قارچ، محلول ساکارز،مقاومت انسولینی
سال 1395
پژوهشگران زهرا احسانی فرد ، فرشته میر محمدرضایی ، علی رضا صفرزاده ، معصومه قبادنژاد

چکیده

اثرعصاره آبی قارچ Phellinus lonicericola بر سطح انسولین در رتهای تغذیه شده با محلول ساکارز در بیماری دیابت نوع 2 مقاومت به انسولین در پاتوفیزیولوژی این بیماری نقش موثری دارد. با شیوع گسترده دیابت یافتن داروها بامنشاء گیاهی و قارچی جهت تنظیم قند و انسولین خون مورد توجه میباشد.در این مطالعه اثر عصاره آبی گونه ای از قارچ phellinus بر سطح انسولین خون درموشهای صحرایی نرنژاد ویستار تغذیه شده با محلول ساکارزبررسی شد.تغذیه موشها با ساکارز مدل مقاومت به انسولین را ایجاد کرد. 40سرموش صحرایی نرنژاد ویستار با میانگین وزن 5±160 گرم در پنج گروه 8 تایی کنترل ،گروهی که با ساکارز تغذیه شده، گروهی که عصاره قارچ دریافت کرده و گروه چهارم ساکارز و عصاره قارچ با دو غلظت دریافت کردند تقسیم شدند. گروه های تغذیه شده با ساکارز بمدت 10 هفته محلول ساکارز 30% را دریافت کردند.همچنین عصاره آبی این قارچ با دوغلظت بمدت دو هفته به صورت داخل صفاقی تزریق شد. پس از ناشتایی شبانه سطح گلوکز و میزان انسولین خون اندازه گیری شد. نتایج نشان میدهد عصاره آبی قارچ در رتها سبب افزایش میزان انسولین و بهبودسطح گلوکزخون در مقایسه با گروه کنترل و گروه تغذیه شده با ساکارزگردیده است.بنابراین به نظر می رسد عصاره آبی قارج phellinus lonicericola میتواند سبب تنظیم قند خون و افزایش انسولین گردد . واژه های کلیدی: عصاره قارچ، محلول ساکارز،مقاومت انسولینی The effect of aqueous extract of the mushroom Phellinus CF.lonicericola on insulin level in rats fed with sucrose solution Insulin resistance is associated with the pathophysiology of type 2 diabetes. The drugs derived from Mushrooms and plants is considered as regulator of glucose and insulin level in blood. Animal Insulin resistance model induced by sucrose feeding in rats. In this study, the effect of aqueous extract of the mushroom Phellinus CF.lonicericola was investigated on blood insulin and glucose level in rats fed with sucrose solution. 40 male Wistar rats( 160±5 gr) divided into 4 groups(n=8),control, a group that fed with sucrose for 10