1403/03/02
علی رضا صفرزاده

علی رضا صفرزاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 0113532214

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر دو شیوۀ تمرین هوازی (تداومی و تناوبی) و مکمل‌یاری با کمپلکس وانادیم- روی بر بیان ژن‌های آنتی‌اکسیدانی در بافت بیضۀ رت‌های تغذیه‌شده با محلول فروکتوز
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
استرس اکسایشی، تمرین هوازی، روی، مقاومت به انسولین، وانادیم
سال 1402
مجله علوم زیستی ورزشی
شناسه DOI
پژوهشگران نادر حامدچمن ، علی رضا صفرزاده ، غلامرضا حمیدیان ، خدیجه نصیری

چکیده

مقدمه: مصرف زیاد فروکتوز به ایجاد مقاومت به انسولین و افزایش استرس اکسایشی در بافت‌های مختلف بدن از جمله بافت بیضه منجر می‌شود. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تمرینات هوازی (تداومی و تناوبی) و مکمل‌یاری با وانادیم-روی بر بیان ژن‌های آنتی‌اکسیدانی بافت بیضه در رت‌های تغذیه‌شده با شربت فروکتوز بود. روش پژوهش: 56 سر رت نر در هفت گروه شامل کنترل نرمال (NC)، کنترل فروکتوز (FC)، تمرین تداومی با شدت متوسط (FCT)، تمرین تناوبی با شدت بالا (FIT)، مکمل وانادیم-روی (FS)، تمرین تداومی با شدت متوسط + مکمل وانادیم-روی (FSCT) و تمرین تناوبی با شدت بالا + مکمل وانادیم-روی (FSIT) قرار گرفتند. بیان ژن‌های GPX، SOD و CAT در بافت بیضه و سطوح سرمی TAC، TOC، گلوکز، انسولین و HOMA-IR ارزیابی شد. تحلیل آماری توسط آزمون‌های آنووای یکسویه و تعقیبی بنفرونی در سطح معناداری ( P≤0.05) تجزیه‌وتحلیل شد. یافته‌ها: مصرف 16 هفته شربت فروکتوز به افزایش معنادار سطوح سرمی گلوکز، HOMA-IR و TOC و کاهش معنادار TAC سرم و بیان ژن‌های GPX، SOD و CAT در بافت بیضۀ گروه FC در مقایسه با گروه NC منجر شد (P<0.05). هشت هفته مصرف مکمل وانادیم-روی و تمرینات هوازی (تداومی و تناوبی) موجب کاهش سطوح سرمی گلوکز، HOMA-IR و TOC و افزایش TAC سرم و بیان ژن‌های GPX، SOD و CAT در مقایسه با گروه FC شد (P<0.05). نتیجه‌گیری: نتایج این تحقیق نشان می‌دهد تمرینات هوازی (تداومی و تناوبی) و مصرف مکمل وانادیم-روی موجب بهبود وضعیت متابولیکی و متعاقب آن بهبود وضعیت اکسایشی در آزمودنی‌های مبتلا به مقاومت انسولینی می‌شود.