1403/03/05
علی رضا صفرزاده

علی رضا صفرزاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 0113532214

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر تمرین هوازی تداومی و تناوبی بربیان ژن های ANGPTL4 و LECT2 کبد موش-های صحرایی تغذیه شده با محلول فروکتوز
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
.
سال 1401
پژوهشگران محمد نصری نصرآبادی(دانشجو)، خدیجه نصیری(استاد مشاور)، علی رضا صفرزاده(استاد راهنما)

چکیده

.