1403/03/07
آذر خسروی

آذر خسروی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4649-6588
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 011353602480

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی پایداری یک قرص گازی در حضور خود گرانشی و اثرات تابش کیهانی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
ناپایداری – خودگرانشی – تابش کیهانی
سال 1402
پژوهشگران کاظم مهدی نزاد(دانشجو)، محسن نژاد اصغر(استاد مشاور)، آذر خسروی(استاد راهنما)

چکیده

یکی از مسایل مهم در نجوم و اخترفیزیک بررسی پایداری و ناپایداری سیستم های مختلف است. ناپایداری ها عامل وجود ساختارهای مختلف در جهان و بسیاری از پدیده های مهم در نجوم هستند. ناپایداری گرانشی یا جینز عامل شکل گیری ساختارهای گرانشی مثل ستارگان و کهکشان ها در عالم می باشد. همچنین، ناپایداری گرمایی منجر به شکل گیری ساختار های چند فازی در عالم می شود . مشاهدات نشان می دهند که در بعضی از سیستم های اخترفیزیکی، یک ساختار سرد می تواند در کنار یک ساختار گرم وجود داشته باشد. این امر تنها زمانی اتفاق می افتد که سیستم از نظر گرمایی ناپایدار باشد. همچنین حضور ناپایداری های مغناطیسی مانند ناپایداری مغناطیسی چرخشی منجر به ایجاد ساختارهای تلاطمی می گردد. این ساختارهای تلاطمی دارای وشکسانی های غیر عادی هستند که حضور این وشکسانی ها می تواند منجر به انتقال تکانه زاویه ای و شکل گیری قرص های برافزایشی گردد. بسیاری از انفجارها و باد ها و خروج جرم از سیستم ها به دلیل وجود ساختارهای ناپایدار رخ می دهند. عوامل مختلفی در ناپایداری سیستم ها می توانند نقش داشته باشند. همانطور که در بالا گفتیم ناپایداری گرانشی یکی از ناپایداری های مهم است که اولین بار در سال 1902 توسط جینز مورد مطالعه قرار گرفت و به ناپایداری جینز شهرت یافت. جینز در این مطالعه پایداری ابر یکنواخت را در حضور خود گرانشی مورد مطالعه قرار داد و یک معیار که به سیستم مورد بررسی جینز بسیار .(Jeans معیار جینز معروف است به دست آورد ( 1902 ساده بود. در این مطالعه، اثرات چرخش گاز ، اثرات میدان مغناطیسی و اثرات عوامل بیرونی در نظر گرفته نشد. البته در کارهایی که در ادامه این مطالعه صورت گرفت اثر عواملی مثل چرخش، میدان مغناطیسی و تابش کیهانی بر روی ناپایداری جینز مورد مطالعه قرار گرفته است. با این حال هنوز عوامل زیادی وجود دارد که در نظر گرفتن آن ها شاید بتواند نتایج بررسی را تغییر دهد. در این پایان نامه، ما ناپایداری یک سیستم گازی را در حضور خود گرانشی و تابش کیهانی مورد مطالعه قرار می دهیم. در کارهای گذشته فشار تابش کیهانی را به صورت یکنواخت در نظر گرفته اند. این در حالی است که ما می دانیم تابش کیهانی بیشترین تاثیر را در نواحی بیرونی ابر و سطح ابر میگذارد و با نفوذ به نواحی درونی از تاثیرات آن کم می شود به گونه ای که نواحی درونی ابر تحت تاثیر تابش کیهانی قرار ندارد. بر این اساس، ما در این کار یک گرادیان فشار برای تابش کیهانی در نظر می گیریم و اثرات این تابش و این گرادیان فشار را روی پایداری سیستم بررسی می کنیم.