1403/03/07
آذر خسروی

آذر خسروی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4649-6588
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 011353602480

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی ناپایداری موضعی مغناطیسی در یک قرص برافزایشی با پلاسمای غیرخنثی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
قرص های برافزایشی، ناپایداری، وشکسانی، معادلات مگنتوهیدرودینامیک، پلاسما
سال 1398
پژوهشگران عادله حاجی اقا زاده(دانشجو)، محسن نژاد اصغر(استاد مشاور)، آذر خسروی(استاد راهنما)

چکیده

یکی از مسائل مهم در نجوم و اخترفیزیک بررسی پایداری ساختارهای مختلف عالم است. ناپایداری ها نقش مهمی در تشکیل ساختارهای مختلف از شکل گیری ستارگان تا شکل گیری کهکشان ها ایفا می کنند.همچنین قرص های برافزایشی که وجود آنها از طریق رصدی در اطراف اجسام مختلف در عالم به اثبات رسیده، برای تشکیل شدن نیازمند حضور بعضی از ناپایداری ها مثل ناپایداری های مغناطیسی چرخشی می باشند لذا با توجه به اهمیت ناپایداری ها در عالم،در این پایان نامه به بررسی ناپایداری در قرص های برافزایشی مغناطیده با پلاسماهای غیرخنثی پرداختیم. معادلات اساسی را با فرض برابر نبودن چگالی الکترون و چگالی یونبازنویسی نمودیم، سپس تحلیل اختلال خطی را مورد استفاده قرار دادیم. معادلات مختل شده را استخراج کرده و بعد از بی بعد سازی ماتریس ضرایب آن را تشکیل داده و با به دست آوردن دترمینان این ماتریس، معادله پاشندگی را بدست آوردیم سپس با حل معادله به بررسی وجود ناپایداری و آهنگ رشد آن پرداختیم. نتایج نشان می دهد که 3 مد ناپایدار در سیستم وجود دارد که عدم برابری یون والکترون روی آهنگ رشد این مدها تاثیر گذار می باشد. یک پلاسمای الکترونی نسبت به یک پلاسمای خنثی ناپایدارتراست. این درحالی است که یک پلاسمای یونی در بعضی از مدها ناپایدار و در بعضی دیگر از مدها پایدارتر می گردد.