1403/03/06
آذر خسروی

آذر خسروی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4649-6588
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 011353602480

مشخصات پژوهش

عنوان
تکه تکه شدن قرص های برافزایشی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
تکه تکه شدن ، قرص برافزایشی ، چگالی ، ناحیه مرگ
سال 1400
پژوهشگران زینب ندیمی(دانشجو)، محسن نژاد اصغر(استاد مشاور)، آذر خسروی(استاد راهنما)

چکیده

در قرص های برافزایشی اطراف ابرسیاهچالهها و ستارگان جوان خود گرانشی نقش مهمی بازی میکند، بنابراین این قرصها میتوانند تحت شرایط خاصی از نظر گرانشی ناپایدار گردند و این احتمال وجود دارد که نواحی خاصی از این قرصها از سایر نواحی جدا گردد و به عبارتی قرصها به نواحی مجزا تکه تکه شوند . اخترفیزیک- دانها این امر را دلیل شکلگیری سیارات گازی در قرصهای پیش سیارهای و شکلگیری ستارگان به صورت خوشهای در کهکشانها میدانند. البته هنوز سوالات حل نشدهای تا به امروز وجود دارد. برای مثال پژوهشها نشان میدهد که در قرصهای اطراف ستارگان جوان فرایند تکه تکه شدن در شعاعهای کمتر از 20 AU نمیتواند رخ دهد این در حالی است شواهد رصدی حضور سیارات گازی شکل را در شعاعهای درونی قرصها تایید میکند، بنابراین اگر الگوی تکه تکه شدن قرصها را به عنوان یک مدل درست برای شکل گیری سیارات بپذیریم باید تکه تکه شدن در شعاعهای داخلی قرص نیز رخ دهد به همین منظور در این پایان نامه ما سعی داریم به بررسی تکه تکه شدن قرصهای برافزایشی علی الخصوص درشعاعهای درونی بپردازیم. ما سعی میکنیم تا اثر تجمع جرم را در ناحیه مرگ که منجر به تغییر شکل چگالی در این ناحیه میگردد بر روی تکه تکه شدن قرصهای برافزایشی مورد بررسی قرار دهیم.