1402/12/06
امین قادی

امین قادی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 01135305181

مشخصات پژوهش

عنوان
شتاب لیزر دی الکتریک (DLA) در توری با دوره تناوب ناهمگن
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
شتاب لیزری، توری ناهمگن، شتاب دی الکتریک
سال 1398
پژوهشگران امین قادی ، سعید میرزانژاد ، سمانه مهربانی

چکیده

شتاب لیزر دی الکتریک (DLA) یک طرح شتاب دهنده ارزان قیمت و کوچک برای شتاب ذرات باردار در مجاورت توری دی الکتریک است. در این مقاله، ویژگی های باریکه الکترونی در یک توری سیلیکونی با دوره تناوب 260λg = نانومتر تجزیه و تحلیل شده است. تاثیر تابش مایل در توری یک طرفه مورد بررسی قرار گرفته و زاویه بهینه تابش به دست آمده است. نتایج شبیه سازی دینامیکی الکترون های تزریقی نشان می دهد لازم است که زاویه تابش باریکه لیزر 5θ < درجه باشد تا 90٪ از حداکثر گرادیان شتاب حفظ شود. در نهایت، تزریق باریکه گوسی الکترونی در مجاورت یک توری غیریکنواخت مورد بررسی قرار گرفته است. الکترون ها در هارمونیک اول شتاب می گیرند. نتایج شبیه سازی نشان می دهد گرادیان شتاب به ازای فاکتور غیریکنواخت سازی8/1=α و 7/0=α بیشینه است.