1403/04/30

ابوالفضل قاسمی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی: umz
تلفن: 011-3503000

تحصیلات

 • کارشناسی ارشد علوم سیاسی ، مازندران ، ایران (1391 - 1393)
  عنوان رساله: حکمرانی خوب به مثابه الگویی برای مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری در ایران
 • دکترای تخصصی علوم سیاسی ، مازندران ، ایران (1396 - 1400)
  عنوان رساله: بایسته های راهبردی تحقق حکمرانی خوب شهری:مدلی برای ایران
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
واکاوی تعاملات دولت و جامعه در حکمرانی آب ایران؛دلالت های راهبردی ابوالفضل قاسمی، مرتضی علویان، مریم حسینی (1401)
موانع تحقق پارادایم حکمرانی خوب شهری در ایران مرتضی علویان، ابوالفضل قاسمی، مریم رحمانی (1401)
مخاطرات زیست محیطی و اثرات آن بر سپهر زندگی محمد تقی قزلسفلی، مرتضی قورچی، ابوالفضل قاسمی (1401)
تحلیل مضامین حکمرانی خوب شهری در برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران ابوالفضل قاسمی، مرتضی علویان، صدیقه لطفی، مریم رحمانی (1400)
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی

علایق پژوهشی

 • سیاستگذاری عمومی
 • سرمایه ها
 • اعتماد
 • حکمرانی شهری
 • حکمرانی خوب
 • فساد
بیشتر