حسن فضلی

صفحه نخست /حسن فضلی
حسن فضلی
نام و نام خانوادگی حسن فضلی
شغل عضو یک سازمان آموزشی یا پژوهشی داخلی
تحصیلات _
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 Stocks Status of Kilka in Iranian Waters of the Caspian Sea environmental resources research
2 مطالعه هم اوری و ساختار جمعیتی کاماروسPontogammarus maeoticus(Gurianova,1951) در سواحل جنوبی دریای خزر مجله علمی شیلات ایران
3 Study on heavy metals (Chromium, Cadmium, Cobalt and Lead) concentration in three pelagic species of Kilka (Genus Clupeonella) in the southern Caspian Sea IRANIAN JOURNAL OF FISHERIES SCIENCES
4 Monthly changes in condition, hepatosomatic index and bioavailability in frogs (Rana ridibunda) Journal of Biology
5 مطالعه پراکنش زمانی و مکانی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در سواحل ایرانی دریای خزر تحقيقات منابع طبيعي تجديد شونده
6 بررسی غلظت فلزات سنگین (آهن، روی، مس و کادمیم) در بافت های مختلف ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus) در نواحی جنوبی دریای خزر پژوهش هاي آبخيزداري
7 بررسی رژیم غذایی شیشه ماهی (Atherina boyeri caspia Risso, 1810) در سواحل جنوب شرقی دریای خزر مجله علمی شیلات ایران
8 بررسی ارتباط بین طول چنگالی، وزن و سن با میزان جذب فلزات سنگین در بافت های عضله و پوست ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus) در نواحی جنوبی دریای خزری پژوهش هاي آبخيزداري
9 بررسی بعضی از شاخص های زیستی چهار گونه جنس Alosa در سواحل دریای خزر (محدوده سواحل خزرآباد ساری تا بابلسر) فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان
10 بررسی شاخص های رشد و تغذیه گل آذین ماهی (Atherina boyeri caspia Eichwald, 1838 ) در سواحل جنوب شرقی دریای خزر پژوهش های جانوری
11 بررسی فلزات سنگین (روی، مس، کادمیوم و آهن) در بافت های مختلف شگ ماهی (Alosa braschnikowi) در نواحی جنوبی دریای خزر (بابلسر) محیط زیست جانوری