سید کمال سادات حسینی

صفحه نخست /سید کمال سادات حسینی
سید کمال سادات حسینی
نام و نام خانوادگی سید کمال سادات حسینی
شغل دانشجو
تحصیلات _
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 اثر شش هفته تمرین اختیاری چرخ دوار بر سطوح سوپراکسید دیسموتاز و فاکتور محرک آپوپتوز در کبد موشهای صحرایی مدل سالمندی مسموم شده با دوکسوروبیسین فيض
2 sub-chronic exercise in Combination with medicinal nanoparticles a protective strategy against Doxorubicin-induced Hepatic oxidative stress and apoptosis in aging model rats Nanomedicine
3 اثرات تعاملی دو شیوه تمرین اجباری و اختیاری و مکمل نانوکورکومین بر مسمومیت کبدی ناشی از دوکسوروبیسین در سالمندی القا شده بهوسیله دی گالاکتوز مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
4 اثرات تعاملی دو شیوه تمرین اجباری و اختیاری و مکمل نانوکورکومین بر مسمومیت کبدی ناشی از دوکسوروبیسین در سالمندی القا شده به وسیله دی گالاکتوز مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
5 اثرات طول دوره‎تمرین تریدمیل بر مسمومیت بافتی ناشی از دوزهای مختلف دوکسوروبیسین در بافت های مختلف مجله علوم پزشكي رازي
6 آسیب و استرس اکسیداتیو کبدی ناشی از القای حاد دوزهای مختلف دوکسوروبیسین: اثر 6 هفته تمرین منظم هوازی مجله پزشكي اروميه