سید مجتبی مجاوریان

صفحه نخست /سید مجتبی مجاوریان
سید مجتبی مجاوریان
نام و نام خانوادگی سید مجتبی مجاوریان
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاه‌های کشور
تحصیلات _
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 تأثیر تکانه خبر و فن آوری بر حاشیه بازاریابی بخش کشاورزی تحقيقات اقتصاد كشاورزي
2 بررسی سیاست تشدید تعرفه در طول زنجیره عرضه روغن نباتی ایران تحقيقات اقتصاد كشاورزي
3 تأثیر منطقه جغرافیایی سکونت در تنوع غذایی خانوارهای شهری ایران علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران
4 مقایسه تأثیر نقدینگی و اعتبارات بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران تحقیقات اقتصاد کشاورزی
5 Does Agriculture Price Index Respond to Exchange Rate Fluctuations in Iran? international journal of agricultural management and development
6 مقایسه بخش کشاورزی با سایر بخش های اقتصاد در ایجاد چرخه های تجاری ایران اقتصاد كشاورزي و توسعه
7 بررسی رابطه بین رشد،اشتغال و صادرات در بخش کشاورزی ایران اقتصاد كشاورزي
8 تاثیر عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت ضمنی بخش کشاورزی ایران :کاربرد الگوی گارچ چند متغیره و رگرسیون آستانه ای نظريه هاي كاربردي اقتصاد
9 The Impact of Exchange Rate Pass-Through via Domestic Prices on Inflation in Iran: New Evidence from a Threshold Regression international journal of business and development studies
10 تأثیر سیاست های پولی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در زیربخش های کشاورزی ایران پژوهش هاي رشد و توسعه اقتصادي