وحید طالبی

صفحه نخست /وحید طالبی
وحید طالبی
نام و نام خانوادگی وحید طالبی
شغل دانشجو
تحصیلات _
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 A machine learning-based model to evaluate multiple sclerosis predictor factors with emphasis on neurophysiological indices of physical activty Medicine in Drug Discovery
2 بررسی قدرت و فعالیت عضلانی پایین تنه در دو نوع از بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس در مقایسه با افراد سالم فیض
3 مقایسه قدرت، دامنه حرکتی و تعادل در گروههای فعال و غیرفعال مبتلا به بیماری اسکلروز متعدد علوم زیستی ورزشی
4 اثر پیشگیرانۀ شش هفته تمرین شنا بر سطوح برخی از سایتوکاینها و عامل تنظیم نورونی مشتق شده از مغز در رتهای مدلEAE علوم زیستی ورزشی
5 تاثیر مکمل گیری منیزیم بر شاخصهای خستگی مرکزی و محیطی افراد فعال به دنبال یک فعالیت بیهوازی کومش- دانشگاه علوم پزشکی سمنان
6 اثر پیش درمان تزریق مکمل ویتامین D بر سطح کلوتو در مغز رت های ماده نژاد لوئیز مبتلا به آنسفالومیلیت خود ایمن تجربی مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
7 Pretreatment Effect of a 6-week Swimming Training protocol along with Vitamin D administration on the brain levels of BDNF, TNF-α and IL-10 in Rats Model of EAE International Journal of Applied Exercise Physiology
8 تاثیر تمرینات منظم اینتروال بر علائم هیستوشیمیایی و سطح سایتوکاینی و نروتروفیکی بافت مغز موش های صحرایی لوئیس مدل تجربی مالتیپل اسکلروزیس فيض
9 بررسی تاثیر پیشگیرانه یک دوره تمرین مقاومتی همراه با تزریق ویتامین D3 بر تغییرات سطح کلوتو بافت مغز رت های مبتلا به آنسفالومیلیت خودایمن تجربی ارمغان دانش
10 اثر پیش درمان تمرینات اینتروال همراه با ویتامین دی بر IL-10 ، BDNF ، و TNF آلفا در مغز رت های مدل آنسفالومیلیت خودایمن تجربی (EAE) فیزیولوژی ورزشی
11 اثر مکمل گیری منیزیم بر شاخص های الکترومیوگرافی خستگی عضلانی در پی یک وهله فعالیت بدنی شدید بی هوازی مجله دانشگاه علوم پزشكي قم
12 تأثیر مصرف مکمل منیزیم سولفات بر شاخصهای الکترومیوگرافی آستانه خستگی، در پی فعالیت هوازی حاد دویدن روی نوارگردان تا حد واماندگی در TTE لاکتات و مردان دانشگاهی غیرفعال علوم زیستی ورزشی