حمید علی زاده

صفحه نخست /حمید علی زاده
حمید علی زاده
نام و نام خانوادگی حمید علی زاده
شغل دانشجو فارغ التحصیل
تحصیلات _
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 The effects of circuit resistance training on plasma progranulin level, insulin resistance and body composition in obese men Hormone Molecular Biology and Clinical Investigation
2 The Effects of Circuit Resistance Training on Inflammatory Status, Insulin Resistance and Body Composition in Overweight Adolescent Boys iranian journal of diabetes and obesity
3 High intensity intermittent training induces anti-inflammatory cytokine responses and improves body composition in overweight adolescent boys Hormone Molecular Biology and Clinical Investigation
4 Impact of High-Intensity Interval Training and Circuit Resistance Training protocols on Serum Levels of Interleukin-10, Lipid Profile, Body Composition and Insulin Resistance Index in Overweight Male Adolescents Jentashapir Journal of Health Research
5 Effect of a 6-week running sprint interval training protocol on serum meteorin-like hormone, insulin resistance, and body composition in overweight adolescents MEDICINA DELLO SPORT
6 تاثیر تمرین تناوبی بر غلظت سرمی هورمون شبه متئورین (مترنل) در پسران نوجوان دارای اضافه وزن پژوهش نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی
7 تأثیر تمرین مقاومتی ایستگاهی بر سطح سرمی هورمون شبه متئورین و شاخص مقاومت به انسولین پسران نوجوان دارای اضافه وزن مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك