مهدی فلاح خاریکی

صفحه نخست /مهدی فلاح خاریکی
مهدی فلاح خاریکی
نام و نام خانوادگی مهدی فلاح خاریکی
شغل عضو یک سازمان آموزشی یا پژوهشی داخلی
تحصیلات _
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مطالعه تطبیقی مسئولیت ناشی از ضررآینده درحقوق ایران و فرانسه پژوهشنامه حقوق تطبیقی
2 مبانی فقهی - حقوقی امکان طرح دعوای پیشگیرانه با شروع به خسارت در حقوق ایران با تاکید بر رویه قضایی فرانسه پژوهشی های فقه و حقوق اسلامی
3 مبانی اخلاقی قاعده آزادی عناوین در فقه و حقوق ایران پژوهش حقوق خصوصی
4 تحلیل اخلاقی شرط «قصد و رضای متعاقدین» و اثر آن در فقه و حقوق پژوهش های فقه و حقوق اسلامی
5 ماهیت و اثر شرط وفای به عهد هنگام توانایی در قراردادها دانش حقوق مدنی
6 بررسی فواید اجتماعی حقوقی تشکیل گروه منفعت اقتصادی و تمییز آن با شرکت مدنی جامعه شناسي سياسي ايران
7 ماهیت حقوقی گروه اقتصادی با منافع مشترک و تمییز آن با شرکت مدنی در فقه امامیه و سایر نهادهای مشابه تحقيقات مالي اسلامي
8 مفهوم متفاوت ضرر در خسارات زیست محیطی با مطالعه تطبیقی در اسناد بین المللی جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای
9 تبعات منفی فقدان شخصیت حقوقی در گروه منفعت اقتصادی تحقيقات حقوقي
10 مطالعه تطبیقی مفهوم و کارکرد دوست دادگاه در حقوق ایران و کامن لا تحقيقات حقوقي