علیرضا پور فرج

خانه /علیرضا پور فرج
عليرضا پور فرج
نام و نام خانوادگی علیرضا پور فرج
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران / دانشکده علوم اقتصادی و اداری / گروه علوم اقتصادی
تحصیلات دکترای تخصصی / اقتصاد
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 نخستین همایش ملی اقتصاد ایران - ایران، بابلسر - 11 و 12 اردیبهشت 1396