علیرضا پور فرج

خانه /علیرضا پور فرج
عليرضا پور فرج
نام و نام خانوادگی علیرضا پور فرج
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران / دانشکده علوم اقتصادی و اداری / گروه علوم اقتصادی
تحصیلات دکترای تخصصی / اقتصاد
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مطالعات اقتصادی کاربردی ایران دوره 11 ش 43 (1401) 71-96
2 کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دوره 10 ش 2 (1401) 54-66
3 بررسی مسائل اقتصاد ایران (اقتصاد تطبیقی سابق) بهارو تابستان 94 (1400) 37-69
4 توسعه و سرمایه دورۀ ششم، شمارۀ 2، پیاپی (1399) 17-34
5 معرفت اقتصاد اسلامی 22 (1399) 5-20
6 نظریه های کاربردی اقتصاد سال هفتم ش 1 شماره پیاپی 24 (1399) صفحات 61 تا 90
7 جستارهای اقتصادی ایران س 16 ، ش 32 ، پاییز و زمستان 1398 (1398) 121-147
8 پژوهشهای اقتصاد و توسعه منطقه ای ،پاییز-زمستان1398 (1398) 197-219
9
institutions and economies 11 (3) (2019) 119-143
10 پژوهش های پولی - بانکی 40 (1398) 343-376
11 اقتصاد اسلامی بهار 98 (1398) 91-121
12 روش شناسی علوم انسانی بهار 98 ، سال 25 ، شماره 98 (1398) 51-78
13
Iranian Economic Review 23(2) (2019) 297-318
14 سیاست های راهبردی و کلان شماره 22 (1397) 101-120
15 نظریه های کاربردی اقتصاد 4 (1396) 27-60
16 سیاست گذاری اقتصادی 16 سال 8 (1395) 111-133
17 مطالعات اقتصاد اسلامی شماره شانزدهم، پاییز 1395 (1394) 37-59
18 مطالعات اقتصاد اسلامی بهارو تابستان 94 (1394) 33-68
19 جستارهای اقتصادی ایران پاییز و زمستان 93 (1393) 187-216
20 پژوهش های مالیه اسلامی بهار و تابستان 93 (1392) 1-18
21 پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال چهرم شماره 14 (1392) 93-112
22
Journal of Education and Vocational Research vol 1 No 1 (2011) (2011) 21-25
23 اقتصاد اسلامی سال دهم شماره 40 (1389) 57-92
24 تحقیقات اقتصادی 65 (1383) 185-212