حمید حسن پور

خانه /حمید حسن پور
نام و نام خانوادگی حمید حسن پور
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاههای داخل کشور / دانشگاه صنعتی شاهرود
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Majlesi Journal of Electrical Engineering 16 (2022) 139-149
2 رایانش نرم و فناوری اطلاعات 8 (1398) 75-86
3
MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS 78 (2019) 23521–23534
4
journal of computing and security 5 (2019) 15-23
5
aut journal of electrical engineering 51 (2019) 3-12
6
International Journal of Engineering Transactions A: Basics 32 (2019) 284-291
7
the csi journal on computer science and engineering 16 (2018) 32-44
8
International Journal of Engineering , Transactions B: Applications 30(8) (2017) 1118-1125