مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تأثیر سرمایهی اجتماعی بر روند ...
عنوان تأثیر سرمایهی اجتماعی بر روند توسعهی سیاسی )مطالعهی موردی: استان کردستان پس از انقلاب اسلامی ایران(
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها سرمایهی اجتماعی؛ نهادهای مدنی؛ توسعهی سیاسی؛ کردستان.
چکیده سرمایهی اجتماعی که از مفاهیم مهم علوم اجتماعی به شمار میرود در بهبود شاخصههای توسعه سیاسی موثر است. یکی از مهمترین مباحث سرمایهی اجتماعی، در ارتباط با بسط اجتماعات مدنی است. همبستگی اجتماعی و هماهنگی سیاسی که از طریق پیوند مردمی به یُمن حضور در نهادهای مدنی به دست میآید؛ ثبات سیاسی را نیز تقویت میکند. پرسشهای راهبر در این پژوهش عبارتند از؛ نهادهای مدنی با چه مکانیزمی بر روند توسعهی سیاسی تأثیر میگذارند؟ نهادهای مدنی موجود در استان کردستان، پس از انقلاب اسلامی ایران، چه تأثیری بر مشارکت مدنی و توسعهی سیاسی گذاشتهاند؟ در این پژوهش با بهرهگیری از مبحث تئوریک ارتباط میان مفاهیم سرمایهی اجتماعی و توسعهی سیاسی مورد تبیین قرار گرفته است. برای جمعآوری و تجزیه و تحلیل دادههای این موضوع در استان کرستان، از روش پژوهش آماری بهره گرفته شده است. یافتههای پژوهش نشان میدهند که هر مقطع در استان کردستان، نهادهای مدنی تقویت شدهاند، میزان اعتماد و سرمایهی اجتماعی افزایش پیدا کرده است، رغبت مردم به حضور و فعالیت در نهادهای مدنی بیشتر شده است و پارهای از شاخصههای توسعهی سیاسی نیز بهبود یافته اند.
پژوهشگران امید عزیزیان (نفر اول)، علی اکبر جعفری (نفر دوم)