مشخصات پژوهش

صفحه نخست /کاوش سندی و محتوایی ثواب ...
عنوان کاوش سندی و محتوایی ثواب ناهمگون احادیث زیارت خانۀ خدا
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها روایات، حج، ثواب، سند، محتوا
چکیده ثواب حج که از دستورهای اکید فروع اسلامی و عمره که از زیارت های مستحب است ، ازنظر کیفیت و روح اعمال در روایات با یکدیگر متفاوت است. روایات ثواب های متفاوتی ازجمله سلامتی ، زدوده شدن فقر، بهشت، محل بخشیده شدن گناه نابخشودنی و ثوابی افزون تر از انفاق کنندۀ طلا معادل کوه ابوقبیس برای زائر خانۀ خدا و ثواب هایی بیشتر از آن نیز مطرح کرده اند که حاکی از ضعف و پریشانی روایات نیست؛ گویا عوامل روحانی دخیل در زیارت همچون اختیار و اراده، معرفت، نیت، توجه به اصل ولایت ، شرایط مشقت بار زائر، شرایط زمانی و مکانی و سیاسی موجب کیفیت زیارت زائران بر یکدیگر شده و عامل تفاوت ثواب زیارت کنندگان می شود. با وجود این، پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی سامان یافته و درصدد است با تبیین نکات کلیدی دخیل در متفاوت شدن ثواب ها، علل تفاوت ثواب زیارت خانۀ خدا را در عین وحدت اعمال زائران مورد تحلیل، و احادیث آن را ازنظر سندی و محتوایی مورد ارزیابی قرار دهد. در نتیجه مشخص گردید که زیارت عارفاً بحقه، خلوص نیت، کیفیت و شرایط اعمال زائران با وجود صحت سند و متن موجب کثرت ثواب زیارت کننده می شود.
پژوهشگران امین یوسفی (نفر سوم)، مراد کلاهی (نفر دوم)، سید علی اکبر ربیع نتاج (نفر اول)