مشخصات پژوهش

صفحه نخست /سنتز و بررسی خواص مغناطیسی ...
عنوان سنتز و بررسی خواص مغناطیسی نانو ذرات فریت کبالت-روی به روش هم رسوبی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها فریت کبالت، فریت روی، هم رسوبی
چکیده انو ذرات فریت کبالت-روی به روش هم رسوبی سنتز شدند. در فرآیند حاضر، نانو ذرات در pH های مختلف رسوب داده شده، سپس در دمای °C 750 به مدت 2 ساعت کلسینه شدند. آنالیز پراش اشعه ایکس(XRD) تشکیل ترکیبات تک فازی از فریت-کبالت – روی را در همه نمونه ها تأیید نمود. محاسبات ویلیامسون-هال نشان داد که مقدار کرنش در نمونه تهیه شده در 8 = pH معادل 4-10*7- می باشد. این مقدار برای pH های 11 و 14 به ترتیب به 4-10*1 و 3-10*1 افزایش یافت. بر همین اساس بالاترین مقدار قطر کریستالیت در 14= pH برابر nm 35/51 بدست آمد. تصاویر میکروسکپ الکترونی نشر میدانی (FESEM) ، توزیع نسبتاً یکنواختی از ذرات با میانگین اندازه ای برابر 9/38، 1/50 و 7/30 نانومتر را به ترتیب برای نمونه های رسوب شده در pH های 8، 11 و 14 نشان داد. با بررسی خواص مغناطیسی به کمک آنالیز مگنتومتر نمونه ارتعاشی (VSM)، مشخص شد که پارامترهای مغناطش اشباع (MS)، ثابت انیزوتروپی (K) و گشتاور مغناطیسی (nB) نمونه ها در pH های مختلف، متفاوت است. این ویژگی ها برای نمونه تهیه شده در 8=pH به ترتیب برابر emu/g 48/95، erg/Oe 103 *614/14و 06/4 بدست آمدند، در حالی که در 11= pH به emu/g 34/100، erg/Oe 103 *358/15و 27/4 افزایش یافته و در 14=pH به emu/g 98/81، erg/Oe 103 *712/11 و 49/3 تغییر یافتند. نتایج نشان داد که تغییر در پارامترهای ریزساختاری ناشی از تفاوت pH، تأثیر چشمگیری بر خواص معناطیسی نانو ذرات سنتز شده دارد.
پژوهشگران حامد سلیمی کناری (نفر چهارم)، رضا شیدپور (نفر سوم)، سید محمود ربیعی (نفر دوم)، بهروز شاه بهرامی (نفر اول)