بدنه خبر

صفحه نخست /ویدئو نحوه ثبت تقاضای پایه‌ ...

ویدئو نحوه ثبت تقاضای پایه‌ ترفیع اعضای هیات علمی و نحوه بررسی و امتیازدهی توسط مدیر گروه آموزشی

1402/05/20

برای دریافت ویدئو نحوه ثبت تقاضای پایه‌ ترفیع اعضای هیات علمی دانشگاه مازندران و نیز نحوه بررسی و امتیازدهی توسط مدیر گروه آموزشی به منوی فرم‌ها و آیین‌نامه‌ها مراجعه کنید.
بایگانی خبرها