بدنه خبر

خانه /فیلم جلسه آموزشی سامانه ...

فیلم جلسه آموزشی سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی دانشگاه

شنبه / 02 بهمن 1395

 دیدن فیلم آموزشی این سامانه پیشنهاد می شود . برای دیدن این فیلم می توانید آن را از ftp.umz.ac.ir دریافت نمایید.
آرشیو اخبار