گروه علوم دریایی و محیطی

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه علوم دریایی و محیطی

نام:  مريم آخونديان
علایق‌پژوهشی:  پلانكتون شناسي، اكولوژي دريا، تنوع زيستي آبزيان، بيوتكنولوژي جلبك
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بابلسر پرديس دانشگاه مازندران دانشكده علوم دريايي و اقيانوسي گروه زيست دريا
دانشکده:  دانشكده علوم دريايي و محيطي
گروه:  گروه علوم دريايي و محيطي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~makhoundian/
نام:  محمد اكبري نسب
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم دريايي و محيطي
گروه:  گروه علوم دريايي و محيطي
نام:  شيلا اميدظهير
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بابلسر، پرديس دانشگاه مازندران، دانشكده علوم دريايي و محيطي
دانشکده:  دانشكده علوم دريايي و محيطي
گروه:  گروه علوم دريايي و محيطي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~shomidzahir/
نام:  حسن تقوي جلودار
علایق‌پژوهشی:  زيست دريا، بوم شناسي دريا
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  بابلسر، پرديس دانشگاه مازندران، دانشكده علوم دريايي و اقيانوسي، گروه زيست دريا
دانشکده:  دانشكده علوم دريايي و محيطي
گروه:  گروه علوم دريايي و محيطي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~htaghavi/
نام:  مجتبي شكراله زاده طالشي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم دريايي و محيطي
گروه:  گروه علوم دريايي و محيطي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~mstaleshi/
نام:  فاطمه علمي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم دريايي و محيطي
گروه:  گروه علوم دريايي و محيطي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~felmi/
نام:  عباس عينعلي
علایق‌پژوهشی:  اندازه گيري ميداني و تحليل ديتا در فيزيك دريا، كاربرد سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) و سنجش از دور (RS) در فيزيك دريا، مصب ها از ديدگاه فيزيك دريا، مهندسي سواحل و انرژيهاي نو در دريا
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده علوم دريايي و محيطي
گروه:  گروه علوم دريايي و محيطي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~aeinali84/
نام:  عبدالعلي موحدي نيا
علایق‌پژوهشی:  زيست شناسي دريا، بوم شناسي دريا، اكوفيزيولوژي آبزيان، بافت شناسي آبزيان، مطالعه اثرات زيستي آلاينده هاي دريايي
رتبه علمی:  استاد
آدرس:  بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشكده علوم دريايي
دانشکده:  دانشكده علوم دريايي و محيطي
گروه:  گروه علوم دريايي و محيطي