گروه علوم کامپیوتر

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه علوم کامپیوتر

نام:  احمد مرادي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم رياضي
گروه:  گروه علوم كامپيوتر
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~ahmadmoradi/
نام:  رضا نديمي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم رياضي
گروه:  گروه علوم كامپيوتر
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~nadimi/
نام:  علي ولي نژاد
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  مازندران-بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشكده علوم رياضي- گروه علوم كامپيوتر
دانشکده:  دانشكده علوم رياضي
گروه:  گروه علوم كامپيوتر
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~valinejad/
نام:  روح اله يوسف پور
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشكده رياضي، گروه علوم كامپيوتر
دانشکده:  دانشكده علوم رياضي
گروه:  گروه علوم كامپيوتر
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~yousefpour/