گروه شیمی تجزیه

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه شیمی تجزیه

نام:  رضا اوجاني
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استاد
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده شيمي
گروه:  گروه شيمي تجزيه
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~fer-o/
نام:  محمد جواد چائيچي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استاد
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده شيمي
گروه:  گروه شيمي تجزيه
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~chaichi/
نام:  محمد رضا حاج محمدي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استاد
آدرس:  بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشكده شيمي
دانشکده:  دانشكده شيمي
گروه:  گروه شيمي تجزيه
نام:  جهانبخش رئوف
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استاد
آدرس:  آزمايشگاه تحقيقاتي الكتروشيمي تجزيه اي، گروه شيمي تجزيه ، دانشكده شيمي، دانشگاه مازندران، كد پستي 95447 47416
دانشکده:  دانشكده شيمي
گروه:  گروه شيمي تجزيه
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~jraoof/
نام:  عبد الرئوف صمدي ميبدي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استاد
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده شيمي
گروه:  گروه شيمي تجزيه
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~samadi/
نام:  سيد ناصر عزيزي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استاد
آدرس:  ايران مازندران دانشكده شيمي گروه تجزيه
دانشکده:  دانشكده شيمي
گروه:  گروه شيمي تجزيه
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~azizi/
نام:  ميلاد غني
علایق‌پژوهشی:  تكنيك هاي مختلف ريز استخراج، كروماتوگرافي-HPLC & GC، نانوذرات، ساخت تركيبات آلي-فلزي، اتوماسيون تكنيك هاي ريزاستخراج- تزريق در جريان پيوسته، آناليز مواد مختلف غذايي، دارويي و زيست محيطي
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده شيمي
گروه:  گروه شيمي تجزيه
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~mghani/
نام:  محمد حسين فاطمي
علایق‌پژوهشی:  كمومتريكس، ارتباط كمي ساختار فعاليت، آناليز آلاينده هاي زيست محيطي
رتبه علمی:  استاد
آدرس:  http://rms.umz.ac.ir/~mhfatemi/en/
دانشکده:  دانشكده شيمي
گروه:  گروه شيمي تجزيه
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~mhfatemi/