گروه تاریخ

نام:  سيد حسن شجاعي ديوكلايي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بابل.
دانشکده:  دانشكده علوم انساني و اجتماعي
گروه:  گروه تاريخ
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~hshojaee/
نام:  رضا شجري قاسم خيلي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم انساني و اجتماعي
گروه:  گروه تاريخ
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~rshajari/
نام:  امامعلي شعباني
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم انساني و اجتماعي
گروه:  گروه تاريخ
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~alishabani/
نام:  حسين كاظمي
علایق‌پژوهشی:  تاريخ و تمدن اسلامي، تاريخ ايران پس از اسلام، تاريخ مذاهب اسلامي، فلسفه ي اسلامي
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم انساني و اجتماعي
گروه:  گروه تاريخ
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~kazemi/