گروه پژوهشی علوم و مهندسی حوضه خزر

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه پژوهشی علوم و مهندسی ...

نام:  محسن احمد پور
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه مازندران
دانشکده:  مركز پژوهشي حوضه اقليمي خزر
گروه:  گروه پژوهشي علوم و مهندسي حوضه خزر
نام:  محمد حسين گرجيان عربي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه مازندران
دانشکده:  مركز پژوهشي حوضه اقليمي خزر
گروه:  گروه پژوهشي علوم و مهندسي حوضه خزر
صفحه شخصی:  https://rms.umz.ac.ir/~hgorjian/