گروه پژوهشی علوم و مهندسی حوضه خزر

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه پژوهشی علوم و مهندسی ...

نام:  محسن احمدپور
علایق‌پژوهشی:  زيست شناسي حفاظت، اكولوژي مولكولي، اكولوژي، سم شناسي محيط
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه مازندران
دانشکده:  مركز پژوهشي حوضه اقليمي خزر
گروه:  گروه پژوهشي علوم و مهندسي حوضه خزر
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~moahmadpour/
نام:  محمد حسين گرجيان عربي
علایق‌پژوهشی:  تنوع زيستي، كيفيت آب، سم شناسي آبزيان
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه مازندران
دانشکده:  مركز پژوهشي حوضه اقليمي خزر
گروه:  گروه پژوهشي علوم و مهندسي حوضه خزر
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~hgorjian/