گروه پژوهشی آموزش و اشتغال زنان

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه پژوهشی آموزش و اشتغال ...

نام:  سيد مهدي متوليان
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه مازندران
دانشکده:  گروه هاي پژوهشي
گروه:  گروه پژوهشي آموزش و اشتغال زنان
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~motevaliyan/
نام:  سليمان يحيي زاده جلودار
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  گروه هاي پژوهشي
گروه:  گروه پژوهشي آموزش و اشتغال زنان
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~syahyazadeh/