شورای علم سنجی

خانه /شوراهای پژوهشی/شورای علم سنجی

 نام عضوسمت در شورا
1 غلامحسین نصیری جلودار ریس اداره علم سنجی
2 حسین ضابط پور مسئول پاداش ارائه مقالات در همایش ها
3 زینت السادات ابراهیم زاده مسئول دفتر معاونت
4 نصرت الله غلامی فرد کارشناس پژوهشی
5 مدیر سامانه شرکت ژیرو
6 مجید آقایی مدیر پژوهشی
7 بنفشه سعدآبادی عضو عادی
8 جمال قاسمی معاون پژوهشی دانشگاه
9 مجتبی محسنی مدیر پژوهشی