شورای علم سنجی

خانه /شوراهای پژوهشی/شورای علم سنجی

 نام عضوسمت در شورا
1 سعید راسخی مدیر محترم پژوهشی
2 غلامحسین نصیری جلودار ریس اداره علم سنجی
3 حسین ضابط پور مسئول پاداش ارائه مقالات در همایش ها
4 زینت السادات ابراهیم زاده مسئول دفتر معاونت
5 نصرت الله غلامی فرد کارشناس پژوهشی
6 مدیر سامانه شرکت ژیرو
7 علیرضا خصالی معاون پژوهشی دانشگاه